Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

1. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contracten die de klant met Weblayout s.r.o. (Identificatienummer: 02464497), Radhošťská 2004/5, 13000 Praha, Tsjechische Republiek (hierna ”Dienstverlener" genoemd) via de website duits.net en daarmee verbonden apps (hierna "Diensten") afsluit. Op het gebruik van de Diensten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behalve indien in individuele gevallen contractueel iets anders is overeengekomen. Afwijkende Algemene Voorwaarden van de klanten worden uitdrukkelijk tegengesproken.

2. De klant kan zowel consument als ondernemer zijn. Consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet aan zijn handelsactiviteit of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegewezen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. Algemeen

De Dienstverlener biedt diensten op het gebied van taalonderwijs aan die bedoeld zijn voor leerlingen (b.v. scholieren) en/of leraars.

Tijdens de duur van de overeenkomst krijgt de klant het eenvoudige, niet-overdraagbare en plaatselijk onafhankelijke recht om de diensten van de dienstverlener (met inbegrip van leermiddelen en functies) uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken. Digitale Digitaal doorsturen of verspreiden is niet toegestaan. Publicatie is niet toegestaan. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

Voor onderwijsdoeleinden mogen de werkbladen die in PDF-formaat kunnen worden gedownload, worden afgedrukt of in een gesloten systeem ter beschikking worden gesteld voor ten hoogste 30 leerlingen van de klant. Bronnen, links en copyrightinformatie mogen niet uit de werkbladen worden verwijderd. Audiobestanden kunnen worden afgespeeld in klaslokalen of tijdens individuele lessen.

Producten die expliciet zijn bedoeld voor leraren (bijv. ”Duits.net voor leraren“) kunnen bijzondere voorwaarden met uitgebreide gebruiksrechten bevatten.

2. Gratis aanbiedingen

We willen het leren van talen mogelijk en toegankelijk maken voor iedereen, daarom zijn veel inhoud en functies gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Een deel van deze inhoud is toegankelijk zonder aanmelding. Indien de klant toegang wenst tot meer inhoud en meer functies, kan hij een basisaccount registreren. De registratie voor een basisaccount is gratis en er zullen in de toekomst geen kosten zijn voor deze registratie. Deze account kan op elk moment worden verwijderd door uzelf of door contact op te nemen met de klantendienst.

3. Aanbiedingen tegen betaling

Daarnaast bieden wij premium inhoud aan, zoals extra leermateriaal en functies. Deze premium inhoud is duidelijk herkenbaar en is alleen toegankelijk na het boeken van een Premium Lidmaatschap. Om een Premium Lidmaatschap af te sluiten, moet in het bestelproces een betalingsmethode worden gekozen. Het Premium Lidmaatschap gaat in door het bestellen en betalen van het bedrag voor het Premium Lidmaatschap.

Een overzicht van alle producten, productdetails, prijzen en termijnen vindt u op deze pagina.

§ 3 Herroepingsvoorwaarden

1. Herroepingsrecht

De klant, die een consument is, heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per e-mail of brief via de post) op de hoogte stellen van zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt verzonden.

De herroeping moet gericht zijn aan:

Weblayout s.r.o.
Radhošťská 2004/5
13000 Praha
Tsjechische Republiek
E-Mail: contact@duits.net

2. Gevolgen van de herroeping

Indien de klant de overeenkomst herroept, moet de dienstverlener alle betalingen terugbetalen die hij van hem heeft ontvangen, zonder onnodige vertraging en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de Dienstverlener de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt de Dienstverlener hetzelfde betalingsmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij anders overeengekomen met de klant.

3. Bijzondere opmerkingen over het herroepingsrecht

Indien de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de klant wordt nagekomen voordat de klant van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, vervalt het herroepingsrecht voortijdig.

§ 4 Eigendomsrechten

1) Inhoud van de dienst

De inhoud van de Diensten van de Dienstverlener valt onder de bescherming van het auteursrecht. Het is de klant derhalve verboden deze inhoud te kopiëren, te bewerken, opnieuw te verspreiden of openbaar te maken voor andere doeleinden dan het door de houder van de rechten toegestane gebruik.

De Dienstverlener blijft eigenaar van alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of technische oplossingen in en met betrekking tot de Diensten. De klant verwerft noch door registratie, noch door een bestelling eigendomsrechten op de Diensten of de inhoud daarvan.

2) Inhoud van de klant

Indien de klant, in verband met de Diensten van de Dienstverlener, inhoud overdraagt of ter beschikking stelt waarop hij auteursrechten of gebruiksrechten heeft, is de Dienstverlener gerechtigd deze inhoud voor de duur van de dienstverlening te gebruiken voor de levering van de contractueel overeengekomen Diensten.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De door de Dienstverlener opgegeven prijzen zijn in alle gevallen definitieve prijzen. Alle prijscomponenten en belastingen zijn in de definitieve prijs inbegrepen.

2. Een overzicht van de betalingsmogelijkheden vindt u op deze pagina. In principe moet de betaling worden verricht voordat de prestaties worden verleend.

§ 6 Garantie tegen gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor kwaliteits- en rechtsgebreken is van toepassing.

§ 7 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door de Dienstverlener worden opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid.

§ 8 Overige

1. Het recht van de Tsjechische Republiek is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarbij de wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, onaangetast blijven.

2. De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met het contract waarop deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd, is die van de zetel van de Dienstverlener voor overeenkomsten met handelaars, rechtspersonen van publiek recht of publiekrechtelijke speciale fondsen. Dit geldt ook wanneer de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant onbekend is op het moment waarop de rechtsvordering wordt ingesteld. Dit doet geen afbreuk aan het recht om een vordering in te stellen bij een rechterlijke instantie van een andere wettelijke bevoegde rechtbank.

3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, ongeldig worden of onvolledig zijn, dan blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht.


Einde van de Algemene Voorwaarden van Weblayout s.r.o. voor duits.net

Laatste bijwerking: 01.01.2024


Wie we zijn? Voorwaarden Privacy